Thời khóa biểu tăng tiết khối 9 áp dụng từ tuần 6.